HomeWaterstofNetDoelgroepenPrint deze pagina

Doelgroepen

Bij de definitie van de doelgroepen wordt onderscheid gemaakt in:


Industrie
Uit een verkennend onderzoek blijken tientallen bedrijven, variërend van kleine KMO/MKB tot multinationals, in de regio geïnteresseerd en/of actief in waterstoftechnologie. Bedoeling van dit project is enerzijds deze bedrijven te ondersteunen in verdere stappen naar waterstof (bv. via deelname aan innovatieprojecten of via leverancier in de demonstratieprojecten). Realisatie van deze innovatie- en/of demonstratieprojecten moet ertoe leiden dat bedrijven kennis en ervaring kunnen opbouwen om nieuwe businesskansen te kunnen creëren, met een direct valorisatieperspectief naar andere Europese regio’s.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
Zowel bij het detecteren van mogelijk geïnteresseerde bedrijven in waterstof (technologieverschaffer), het definiëren van innovatietrajecten met bedrijven als bij het multipliceren van de demonstratieprojecten naar andere eindgebruikers spelen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een cruciale rol. Vanuit WaterstofNet worden daarom op een structurele manier de ervaringen (positief/negatief) met de demonstratieprojecten gecommuniceerd naar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen binnen Vlaanderen-Zuid-Nederland. Samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen is immers een belangrijke randvoorwaarde voor een efficiënte en doordachte verdere implementatie van waterstof binnen de regio. Ook kan door gerichte communicatie het thema waterstof op een correcte manier gesitueerd worden ten opzichte van de duurzame energiedoelstellingen, die diverse regionale ontwikkelingsmaatschappijen verder willen implementeren.

Kenniscentra en universiteiten
Het is evident dat bij het ontwikkelen en implementeren van waterstoftechnologie, dat gekenmerkt wordt door een hoog innovatie-gehalte, de inzet van kenniscentra en universiteiten noodzakelijk is. Enerzijds kunnen de kenniscentra/universiteiten op vlak van fundamenteel/toegepast onderzoek een duidelijke meerwaarde bieden voor bedrijven en anderzijds kunnen ook overheden zich bij de implementatie laten adviseren op basis van de aanwezige kennis en ervaring. Daarnaast bieden vooral de realisatie van de demonstratieprojecten voor de kenniscentra en universiteiten concrete vraagstukken op, die voor onderzoekers als trigger kunnen dienen voor de definitie van relevant industrieel onderzoek. Ook de inzet van personeel van kenniscentra en universiteiten bij de demonstratieprojecten bevordert de binding tussen bedrijven en onderzoekswereld sterk, waardoor de kennisinfrastructuur verder verbreed wordt en de kritische massa toeneemt.

Regionale en lokale (semi)-overheden
De regionale en lokale (semi)-overheden spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de waterstofregio. Natuurlijk kunnen zij geïnformeerd worden rond waterstof door WaterstofNet, maar nog belangrijker is dat de overheden een rol spelen bij het tot stand komen van de demonstratieprojecten. In het buitenland blijkt dat vooral op vlak van vergunningen de overheden en de semi-overheden (bijvoorbeeld de brandweer) een cruciale rol spelen. Het is daarom belangrijk dat bij het realiseren van de demonstratieprojecten vanaf het begin de industrie en de overheden deze problematiek gezamenlijk, constructief en objectief uitwerken. Daarnaast wordt ervoor geopteerd om de ervaringen/vergunningen, die opgedaan zijn bij deze projecten, bijeen te brengen in een draaiboek, zodat andere organisaties hiervan gebruik kunnen maken.

Middelbare en hogescholen
Zoals eerder gezegd is een belangrijke pijler van het creëren van de waterstofregio het opzetten van onderwijspakketten voor technische middelbare en hogescholen. Concreet betekent dit dat een aantal middelbare en hogescholen ingezet worden om ontwikkelde les- en demonstratiepakketten uit te proberen, zodat deze geoptimaliseerd worden alvorens deze grootschalig in te zetten.

Burgers
Voor de implementatie van waterstof als duurzame en veilige energiedrager, is acceptatie bij het grote publiek een noodzakelijke voorwaarde. Het project besteedt dan ook via de demonstratieprojecten de nodige aandacht aan publieke bewustwording en disseminatie van kennis.
Terug naar boven

Nieuwsbrief

Nu inschrijven
Congres

Onze partners

Bekijk al onze partners